ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေလ်ွာက္လႊာ


*မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္သာ ျဖည့္စြက္ရန္နွင့္ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား